Vải (sợi) nhân tạo OLEFIN, VINYL, RAYON

Vải (sợi) nhân tạo OLEFIN, VINYL, RAYON